TOPREFERAT.COM.KZ - Қазақша рефераттар

войти на сайт

вход на сайт

Логин: :
Пароль :

Забыл пароль Регистрация

Жеке адам психологиясы туралы теориялар. Зигмунд Фрейдтің теориясы реферат
Жеке адам психологиясы туралы теориялар. Зигмунд Фрейдтің теориясы реферат
0
Раздел: Соңғы қосылған | Автор: Админ | Дата: 13-03-2015, 12:04
Загрузок: 2435

Жоспар - www.topreferat.com.kz

І. Кіріспе................................................................................................................3

ІІ. Негізгі бµлім.....................................................................................................4

ІІ.1. Т±лѓаны зерттеудіњ маќсат-міндеттері жєне оныњ ќоѓамдыќ мєні..........4

ІІ.2. Жеке адам психологиясы туралы теориялар. З.Фрейдтіњ теориясы ........5

ІІ.3. Неофрейдизм µкілдері: К.Г.Юнг, А.Адлер, В.Райх, Э.Фромм, К.Хорни........................................................................................................10

ІІІ. Ќорытынды..................................................................................................20

VI. Пайдаланылѓан єдебиеттер..................................................................Жұмыс түрі: Реферат
Пәні: Соңғы қосылған рефераттар
Жұмыс көлемі: - бет

-----------------------------------------------------------------------------------

РЕФЕРАТТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ

Жоспар

І. Кіріспе................................................................................................................3

ІІ. Негізгі бµлім.....................................................................................................4

ІІ.1. Т±лѓаны зерттеудіњ маќсат-міндеттері жєне оныњ
ІІ.2. Жеке адам психологиясы туралы теориялар.
ІІ.3. Неофрейдизм µкілдері: К.Г.Юнг, А.Адлер, В.Райх,
ІІІ. Ќорытынды..................................................................................................20

VI. Пайдаланылѓан єдебиеттер.....................................................................21

І.Кіріспе.

Жеке т±лѓа - єлеуметтік ќатынастармен саналы
Адам табиѓаттаѓы кемелденіп жетілген аќыл-ой
Осы ерекшеліктеріне орай, адамды ѓылымныњ
ІІ.1. Т±лѓаны зерттеудіњ маќсат-міндеттері жєне оныњ
Адамдарды зерттеудіњ ѓылымдар ішінде психологияныњ алатын
Табиѓаттаѓы аќыл-ой мен сана
Адам бойындаѓы даралыќ ќасиеттер
Жеке адамныњ кісілік ќасиеттері мен даралыќ
ІІ.2. Жеке адам психологиясы туралы теориялар
Жеке адам, оныњ м±ќтаждыќтары
З.Фрейд 20-шы жылдары µзініњ
ИД. “Ид” (латын сµзі “Ол”
Фрейдтіњ идті аѓзадаѓы соматикалыќ
Фрейд жеке т±лѓаны ауыртпалыќтан
Бірінші жаѓдайда ид ќозудыњ сигналдарына
Алѓашќы процестер – адам елестетулерініњ ќияли,
Адам алѓашќы процестерге сай єрекет емес,
“Это” (латын сµзі – “мен”
Ќажеттілікті ќанаѓаттандыру табиѓаты бойынша
Суперэто (латын сµзі “super” - “жоѓарѓы”
Адам ќоѓамда нєтижелі єрекет етуі
Фрейд суперэтоны 2 ж‰йеге бµлді: ар
Ата-ананыњ баќылауы µзіндік баќылауѓа ауысса суперэто
Сонымен Фрейд теориясы бойынша адамныњ
Ол лєззаттану принципіне баѓынады. Ол
“Жоѓары-мен” бала мен єке ќатынасы
ІІ.3. Неофрейдизм µкілдері: К.Г.Юнг, А.Адлер, В.Райх,
ХХ ѓ. 30-шы жылдары З.Фрейдіњ теориялыќ
Неофрейдизм – адамды, ќоѓамдыќ институттар ќ±рылымындаѓы
Жеке адамныњ ќалай µмір с‰ру
Неофрейдизмніњ кµрнекті µкілдері К.Г.Юнг, А.Адлер,
З.Фрейдтіњ постулаттарына теориялыќ негізде
К.Г.Юнг 1913 жылѓа дейін ±стазы Фредпен
З.Фрейд жеке адамныњ іс-єрекеттерініњ барлыѓын
К.Г.Юнгтыњ алѓашќы енгізген т‰сінігі “±жымдыќ бейсаналыќ”
К.Г.Юнг µзініњ атаќты “Архетип жєне символ”
Юнг ±жымдыќ жєне даралыќ бейсананы
¦жымдыќ бейсана – б±л біздіњ
К.Г.Юнгтыњ аналитикалыќ психология элементтерініњ бірі комплекстер
Комплекстер – бейсананыњ сана процестеріне
К.Г.Юнг комплекстер теориясынан кейін бейсаналылыќтыњ механизмдерін
К.Юнг даралыќ жєне ±жымдыќ бейсананы
1. Персона (persona) - єлеуметтік топтыњ
2. Анима (anima) ер адамдаѓы
3. Анимус (animus) - єйелдегі
4. “Кµлењке” (der Schatten) жеке т±лѓаныњ
5. “¤зіндік” (der Selbst) т±лѓаныњ айналасына
К.Юнгтыњ аналитикалыќ психологиясыныњ мањызды
Экстроверт µзін адамдардыњ ќоршауында “судаѓы балыќтай”
Ал интровертте барлыѓы керісінше. Кµпшіліктіњ
Экстраверт пен интроверт єдетте бір-бірін
Ал, интровертке экстраверт жењіл мінезді басќалар
Єрбір адамда осы аталѓан
Экстраверсия жєне интроверсия адам
1. Ойшыл тип кµбінесе ер
2. Сезімтал тип єйелдерде кµп
3. Т‰йсінуші тип – б±л шындыќ
4. Интуитивті тип (сезінуші) оќиѓаларды, жањалыќтарды
К.Г.Юнг сана мен бейсананыњ психикалыќ процестерін
Альфред Адлер (1870-1937) К.Г.Юнг сияќты
А.Адлер бейсаналы биологиялыќ инстинкттерді ыѓыстырып ќойып,
Ол єрекеттердіњ себебіне кµп кµњіл аудармады.
А.Адлер адамныњ іс-єрекетін аныќтайтын соњѓы
А.Адлердіњ пікірінше адамды т‰сіну,
Неофрейдизмніњ басты µкілдерініњ бірі
Э.Фромм адам бойында табиѓи ештење жоќ.
Адамныњ тіршілігін ќ±райтын экзистенциялдыќќа
1. Адам єуел бастан
2. Адамда бір ќарама –
Фромныњ пікірінше теория ќайшылыќтар табиѓатты
Э.Фромм тарихи ќайшылыќтарды алып топтауды
Э.Фромм адам бойындаѓы єлеуметтік ќ±рылымды
1. Жинаќтаушы

2. (ЭКСП) кµшіруші

3. Рецептивті

4. Нарыќтыќ.

Сонымен ќатар, биофиликалыќ жєне некрофиликалыќ
Некрофиликалыќ типтіњ наѓыз µкілі деп
Неофрейдизмніњ таѓы бір кµрнекті µкілі
В.Райх З.Фрейдтіњ кµптеген идеяларымен келіспейді,
Бейсананыњ µз-µзінен т‰сінікті болмайтынын, кµрініс
В.Райх т±лѓа ќ±рылымыныњ µњдеудіњ жања
1. Жоѓарѓы ќабат - єлеуметтік кооперация
2. Жалѓан єлеуметтік ќабат – адамныњ
3. Аралыќ ќабат - єлеуметке ќарсы
В.Райх жыныстыќ ќ±штарлыќтыњ адам µміріндегі іс-єрекеттерге
В.Райх осындай жолмен адам іс-єрекетініњ
Неофрейдизмніњ таѓы бір µкілдерініњ бірі К.Хорни
Адам мінез-ќ±лќыныњ К.Хорнидіњ пікірінше, ќосымшасы болып
К.Хорни “Біздіњ ішкі ќаќтыѓыстарымыз” (1945
1. Махаббаттыњ ќажеттілігін адамдарѓа

2. Тєуелсіздіктіњ ќажеттілігін адамдардан

3. Билікті ќажет еткендіктен адамдарѓа ќарсы.
1. ¤зіне басќалардыњ ќолдау, жылылыќ кµрсетуінен
2. Ќоѓамнан алшаќ болуѓа, даралыќќа
3. Агрессивті, билік етуге ќ±мар тип.
Карен Хорни єйелдер психологиясыныњ негізін ќалаушылардыњ
К.Хорни єйелдер психологиясын зерттей отырып ѓалымдардыњ
К.Хорнидіњ пікірінше махаббат ќажеттілігі
Сонымен З.Фрейдтіњ классикалыќ ілімніњ
Жеке адамныњ ішкі тіл ќаќтыѓыстарыныњ
Неофрейдистер З.Фрейдтіњ баѓытын мойындай отырып
Ќорытынды.

Жеке т±лѓа санасы мен аќылы
Жеке т±лѓа – д‰ниетаным ќабілеті бар,
Адам – ќоѓамныњ жемісі. Адамдар бір-бірімен
Т±лѓа айналасындаѓы сан алуан заттарѓа ерекше
Адамныњ жеке баѓыт-баѓдары, арманы, ќ±марлыѓы,
2Написать комментарий
Имя:*
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


Бұл сайтта Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналған қазақ тіліндегі рефераттар мен курстық және дипломдық жұмыстар ұсынылған. Қазіргі таңда www.topreferat.com.kz сайтының қазақ тіліндегі жұмыстар базасы бүкіл интернеттегі ең үлкен база болып табылады! Біздің базадағы жұмыстар саны 15000-нан асады. Біз бұл жетістікпен тоқтап қалмаймыз! Біз базамызды одан әрі толықтырамыз.
» » Жеке адам психологиясы туралы теориялар. Зигмунд Фрейдтің теориясы реферат

© 2011-2016 Скачать бесплатно на topreferat.com.kz курсовые, дипломные и рефераты на телефон, на планшет и на компьютер.
При копировании материала активная ссылка на источник обязательна.


Мнение посетителей:
 

После 9 класса Вы:

Пойду в 10, 11, закончу школу полностью
Пойду в Колледж
Пойду в ПТУ
Пойду работать
Снова пойду в 9 класс

 
 
Похожие:
 • ЭКОНОМИКА ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗГІ ҮЛГІЛЕРІ, МЕНШІК ҚАТЫНАСТАРЫ МЕН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ИН ...
 • Инженер психологиясы методичка
 • Түрік қағанаты
 • Бағалы қағаздар нарығының теориялық және әдістемелік негіздері (1 - бөлім)
 • 1991 - 2001 жылдардағы Қазақстан Республикасының әлеуметтік - экономикалық ...
 • Абай шығармаларындағы психологияның негізгі мәселелері диплом жұмысы
 • Мемлекеттік тілді меңгертуде өнер мамандығы бойынша тіл дамыту диплом жұмыс ...
 • Қазақстан халқына этнодемографяилық сипаттама диплом жұмысы
 • Қазақ халқының дәстүрлі әдет-ғұрыптары диплом жұмысы
 • Ана тілі сабақтарында сын тұрғысынан ойлау жобасын қолдану арқылы оқушылард ...
 • А.Тоқмағамбетов шығармаларының ерекшеліктері диплом жұмысы
 • Қазіргі Халықаралық қатынастардағы Иран Факторы (ХХІ ғ. басы) курстық жұмыс
 • Ұлы жiбек жолы курстық жұмыс
 • ХХ ғ батыс философиясының бағыттары реферат
 • Тұлғаның психологиялық теориялары реферат
 • Австриялық психолог- Зигмунд Фрейд реф
 • Жеке адамның психологиялық құрылымы реферат
 • Қашықтан оқыту реферат
 • Ыбырай Алтынсариннің психологияға қосқан үлесі реферат
 • Компьютер қалайша текстік мәліметтерді өңдейді реферат